Trong công ty cổ phần nhỏ, chúng ta thường thấy giám đốc kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị, tuy nhiên với các doanh nghiệp lớn, hai chức vụ này hoàn toàn khác nhau !

Quản trị doanh nghiệp

– Xét trong quan hệ nội bộ: Cơ cấu của một công ty CP có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, sau đó mới đến giám đốc/tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu, đại diện cho HĐQT/Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty và trong một số trường hợp(thuê giám đốc), Chủ tịch HĐQT là người thay mặt công ty ký kết HĐLĐ, trong đó quy định quyền hạn của giám đốc.

Do vậy có thể nói rằng trong quan hệ nội bộ, chủ tịch HĐQT to hơn Giám đốc.

Về mặt thực tế, Chủ tịch HĐQT thường là các cổ đông sáng lập/cổ đông lớn của Công ty, còn giám đốc thì có thể là cổ đông hoặc người ngoài. Do vậy, việc quyết định các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thì Chủ tịch HĐQT thường có “ưu thế” hơn GĐ.

Tuy nhiên đối với quan hệ bên ngoài, việc ký kết các hợp đồng không căn cứ vào ai là người “to” hơn mà theo quy định của pháp luật, đối với một pháp nhân, chủ thể đại diện cho pháp nhân đó là người có quyền ký hợp đồng. (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền hợp pháp).

Do vậy để xem HĐ đã ký có hiệu lực pháp lý không thì phải căn cứ xem Ông Chủ tịch HĐQT đó có giấy ủy quyền hợp pháp của giám đốc không (hoặc trong một số trường hợp nhất định, nếu không có ủy quyền nhưng Hợp đồng đã được triển khai thực hiện mà người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đã biết mà không phản đối).

Tổng kết

Chủ tịch hội đồng quản trị trong quan hệ nội bộ thường có nhiều quyền hơn, nhưng quan hệ bên ngoài công ty thì do giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết. Còn giám đốc thì không cứ gì phải là người có cổ phần lớn nhất, mà có thể thuê bên ngoài quản lý doanh nghiệp !

Chúc các bạn thành công !