Nhiều người vướng mắc chuyện pháp lý đơn giản như sau: Giám đốc chi nhánh của công ty có quyền đại diện không ? Xin trả lời các bạn là cũng có thể có mà cũng có thể không !

Một công ty thường sẽ có một chi nhánh hoạt động

Một công ty thường sẽ có một chi nhánh hoạt động

Một, người giám đốc đứng đầu chi nhánh không đương nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh mà quyền này chỉ phát sinh khi có sự san sẻ hay ủy quyền của người đại diện của công ty.

Hai, vì giám đốc công ty là người duy nhất có quyền đại diện cho công ty nên phạm vi ủy quyền rộng hay hẹp do giám đốc quyết định. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có quyền hủy việc ủy quyền cho giám đốc chi nhánh.

Cho nên mặc dù chi nhánh có quyền thực hiện toàn bộ các hoạt động của công ty cũng như sự kinh doanh và tuyển người. Nhưng giám đốc chi nhánh không đồng nghĩa với việc có thể đại diện cho công ty giao kết các việc khác được.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45, Luật Doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, người đứng đầu chi nhánh sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc mà người Tổng giám đốc công ty ủy quyền cho các giám đốc chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh).

Vậy là: Tuỳ vào sự thoả thuận bằng văn bản giữa giám đốc công ty là người có quyền quyết định – đối với phó giám đốc chi nhánh mà giám đốc chi nhánh có quyền đại diện hay không đại diện, và phải chịu trách nhiệm trước các việc mình được uỷ quyền.