Khi bạn muốn “hẹn giờ” một ứng dụng, một lệnh nào đó trong hệ điều hành Linux như CentOS hay Ubuntu, cách đơn giản nhất là sử dụng bộ hẹn giờ “crontab” trong hệ thống. Tùy theo cài đặt của bạn mà mỗi một mốc nhất định sẽ thực thi một lệnh nhất định nào đó.

Cấu tạo của Cron Job như sau:

Phút * giờ * ngày của tháng * tháng * thứ Việc cần làm

Ví dụ như sau: Tôi muốn cứ mỗi giờ lại restart lại MySQL, tôi có thể cài đặt như sau:

59 * * * * service mysqld restart

Hoặc cứ 12h đêm là backup dữ liệu, tôi sẽ cài đặt như sau:

0 0 * * * /usr/bin/backup.sh

Và chỉ cần như vậy, cứ tới 00 giờ là chúng sẽ chạy script backup.sh để chúng ta đỡ phải gõ lệnh nhì nhằng.

Cách cài đặt Crontab như sau, bạn vào cửa sổ console trên Putty chẳng hạn, sau đó đăng nhập và gõ lệnh:

crontab -e

Bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ chỉnh sửa mặc định, bạn bấm chữ “i” để chỉnh sửa, sau đó thêm dòng lệnh mà bạn muốn, bấm “:wq” để thoát và lưu lại !

Cài đặt Cronjob để chạy các tác vụ tự động

Cài đặt Cronjob để chạy các tác vụ tự động

Chúc các bạn thành công !